ሑኩማ ሒጃጆት ዛኛቤዩ ዛልበዩ አፌት ቻላችቤ ተልሚዛቹው መትቄበልማ መትጌበርሌ ጠብቲዞው መክመልዞው ሐረሪ አፌት ሳይንስ ኮሌጅ፡፡

0
1420

ኮሌጅዞ ያሚህራቤ ዛል መዝጋጋህቲ ዲላጋ ጊሽ ባድ ዪትቀበዱ ጂላቹው  ዮቂ ሲነቲያ ኢቆትቤ መዌደርሌ ዋ አቆትቤ ዚገረባ ኡሱእ ታኽ መቼኸልሌ ታእሊም ጢልላ ሺርቲቤ ሒጃጆት ሰጠማ መድለግቤ ዛል መኽነዞው አትቴወቃ፡፡

ኢትዮጵያ መስኪነትዋ ኤሔርቀርነትቤ መትጋፋርሌም ኻነ ዚገልታ ቻላ በጂህ ኔሮቲያ ነቲጃቹው አትታይ መቦረድሌ ኢቆትቤ ዚገበረ ኡስእ ታኽ ቺኸሎት ሚልሀ ዛሌለ ሐጃንተ፡፡ መደኒያች ጉዶር ዘማንሌ ደርሲ ነሲብ ሩሐቀቤዩማ ያሐፈዩ ዚናረ ኻነጊሩም ሁሉፍ ዛየ አመትቤ ሑኩመዋ ታጂራችቤ ዚትኤሰሳ 10 አልፊቤ ዪትሔለቅዛሉ 1ታኝ 2ታኝ ዋ ፕሪፓራቶሪ መድረሳችቤ 90ቤ ዪዛይዲዛሉ ቀርሐዋዝ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃች አዞኩሶም ሲቪል ሰርቪስዋ መትኻተርቲ ዩኒቨርሲቲው ዪደብሊማ 33 ሑኩማ ላቂ ደርሲ ታእሲሳች ባድዜቤ ዪትረኸባሉ፡፡

ሑስኒዚነቤ ዪትረኸቢዛሉ ደርሲ ታእሲሳች ኡስጡቤ ሐረሪ አፌት ሳይንስ ኮሌጅ አሀድዞ ዚካነሰአ ሑስኒዚነቤ ቃጪ ጃር ሺርቲያችቤ ተልሚዛችሌም መግበርቲ ዪስጣል፡፡

ኮሌጅዞ ሚሻዋ ወቅቲቤ ያኛቤ ዛል መዝጋጋሕ ዲላገቤ ቃጪ ጊሽ ባዱው ዪትቄበድዛሉ ጂላቹው ዮቂ ሲነት ኢቆትቤ መዌደርዋ ዚገበራ ኡስእ ታኽ መቼኸልቤ ደርሲ ጢልላ መዝጋጋህ ዲላጋ መድለግቤ ዛልነቱው ኮሌጅዞ ዲን ጌስሲ ድሪባ ገ/እየሱስ ገለጡ፡፡

ድሪባ ዚገለጦኩትቤ ደርሲ ጢልላ ሺርቲቤ ዚደለጉ ዲላጋች ባህ ዪትሊሐሐዲማ ሑሉፍ ዛሽኔው አመትቤ ኮሌጅዞ ተልሚዛች ቢቆት ዚዩሌ መመዜንቲ ኢምታሐንቤ 97.3 መዴጀቤ ባድ ሑቁፍ ደረጀቤም አፌት ቻለቤ ዚሴአዱ ኮሌጃችቤ 1ታኝ መውጠእቤ መትሬበትዞው አረደኡ፡፡

ተልሚዛች ኔሮት አግሮጃው ዚቅ ሞኘቤ ነቲጃው መትሬኸብሌ ላቂ አታጮት ዛሹነት አቀነኡ፡፡  ተኼታይቤም ሑኩማ ቤጆት አሸቤዩመ ዋ ሲነት ሒጥራ ዛልበዩ አፌት ቻላች ላአይቤ ተልሚዛቹው ዪትቄበሊማ መግበርቲ መስጠሌ ቀዲም ጠብቲዞው መክመልቤ መኽነዞው ገለጠ፡፡

2ታኝ ሌቆትዋ ትራንስፎርሜሽን አቡራ አፌት ቻለቤ ዛላችቤ ዲባያ ቢዝነስ ማኔጅመንትዋ ኮምፒዩተር ሳይንሲቤ ተልሚዛቹው ዪትቄበሊማ መግበርቲ አቡራ መለሐድዞው አሴነኑ፡፡

ኮሌጅዞቤ ደርሲዚዩው መትኺታተልቤ ዛሉ ተልሚዛች ገረብዚዩደሌ ኮሌጅዞ ኡስታዳች ኢቆት ኢንሳ ዪትሪእበዩዛልነቱው ሐረር ዘጋህ መትራኸብቲ ኤጀንሲሌ አወገኡ፡፡

ዚላሀድኔው አመትቤ 9 መግበርቲ ጂሀችቤ 2100 ተልሚዛቹው ኮሌጅዞቤ ደርሲዚዩው መትኺታተልቤ ዪትረኸብዛልነቱው ኮሌጅዞቤ ዘገኝኔው ማእሉማት ያቀናል፡፡

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY