Heerri mootummaa bu’uura sirna dimookraasii tahuusaa hoggantoonni waajjira LBH fi DH.D.U.O beeysisan.

0
796

 

Heerri RFDI ragga’uu isaatti aansee naannooleen ofiin of bulchuu dandayuudhaan biyyattiitti bu’aaleen misoomaa hedduun galmaa’uu akka danda’e  itti gaafatamtoonni waajjira Dh.D.U.O fi L.B.H himan.

Milkiiwwan sirna federaalizmii hordofanii dhufan hedduu keessaa tokko mirga ofiin of bulchuu yoo tahu akka heera mootummaa RFDI keeyyata 52 keeyyata xiqqaa 2A irratti bu’uura ibsameen naannooleen bulchiinsa hundeessuuf taayitaa ni qaban ja’a.Akka biyyaatti mootummoonni naannoolee sagal kan jiran yoo tahu naannoolee saglan keessaa tokko kan tahe naannoon hararitiis dhaabbiilee siyaasaa lamaan bulaati jira.

faayidaa mirgi ofiin of bulchuu qabu maal akka tahe itti gaafatamaan waajjira Dh.D.U.O naannoo hararii Obboo Alamaayyoo Mijanaa fi itti gaafatamaan waajjira liigii biyyooleessa hararii Obbo Yaassiin Husseen ibsa  kennanii jiran.

Obbo Alamaayyoon akka dubbatanitti mirga ofiin of bulchuutti aansee saboonni hundi afaan ofiitiin barachuu, hojjechuu akkasuma mirga afaan ofiitiin mana murtiitti gargaaramuu arkatanii jiran ja’an.

Yeroo ammaa biyyi teenya hojiilee misoomaa meegaa pirojektoota hedduu hojjechaa kan sabaa fi sablammoonni ofii isaaniitiin murteessu  arkatanii jiran jachuun Obbo Yaassiin ibsanii jiran.

Sabaa fi sablammoonni ofiin of bulchuu eega jalqabanii as misooma saffisaan akka galmaa’e himuudhaan kaneen keessa sirna mana marii qabaachuu karoorsuu,murteessu,akkasumaas roga hundan hirmaachuuf carraan arkame jira ja’an.

Afaan hojii naannoo hararii Afaan hararii fi Afaan oromoo tahuun carraa duraan hin turin,akka tahe sirnichi heddummina sirna keessummeessu danda’u diriirsu Obbo Yaassiin himanii jiran.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY