Mariin walii wajjiinii naannoole fi mootummaa federaala magaala hararitti taasifamaa jiru  k.g.t 2ffaa fi karoora bara 2008 roga qonnaa irratti mari’ate.

Akkuma beekamu sababa illino sadarkaa addunyaatti uumamen biyya teenyattis iddoleen tokko tokko balaa hongeetif saaxilamaniiti jiran sababuma kanaan mootummaan iddolee gargarsa barbaadanif gargaarsa gara garaa taasisaatiifi  argama.

Hojiilee mootumma federaalati fi naannoletin hojjatama jiran kessaa iddole hongeedhaaf saaxilamaniti deegarsa midhaan nyaata bishaan dhugaatii qoonqo beyladaa wallaansa fayyaa akkasumas midhaan bilchaatan akka hin qisaasamnef yeroon oyruuraa waliqabu midhaan honge dandamataniifi dafanii dhaqqaban akka haamaman godhu,rooba waqtii malee roobu fayyadamudhaaf bishaan roobaa kusuu, bolla bishaanii qotuudhaafi hojiileen wal fakkaataan birootis akka fakkeenyatti ni eeramu.

Walmarii federaala fi naannoole jiddutti godhamaa jiruratti naannoleen hojiilee roga qonnaatii fi balaa  sababa illinootin dhaqqabe dandamachuf hojjataman duraa duuban kan dhihaate  yoo tahu roga kanaan naannoleen baajata  isaanii ramadame dabalatee baajata mata isaaniitin hojiilee walitti dhiheenya qabu hojjatani jiru.

Akka waliigalaatti karoora federaala bara 2008titiifi hojii hojjatamani dhihateen nannoon harari meshaale federaalaraa deegarsan kennamanif saffisaan hojiira oolchuu  isiitifi hojiile bishaan kuufachuutiin hojiin boonsaan hojjatamuu isaatiin akka muuxanootti dhihateetti jira.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY