Waldaan misooma oromiyaa gaafii fi fedhii misoomaa qixa hawaasichii gaafatuun deebisuudhaf hojjechaa jiraachun himame.

0
629

Waldaan misooma oromiyaa yaa’ii hawaasaa naannoo Harari waliin adeemsiseen dameesaa magaalaa Hararitti banate.
Waldaan misooma oromiyaa (WMO’n) bara 1985 kaasee waggoota 24’n darbaniif hojiilee misoomaa, ummata Oromoo fayyadamoo taasisan, naannoo oromiyaa fi kutaalee biyya keenyaa bakka hedduutti hojjechaa akka jiru ni beekama.
Waldayiicha tajaajilesaa ummaata oromoo naannoo Harari biraan gayufiis guyyaa kaleessaa yaa’ii hawaasa Oromoo naannoo ummata Hararii wajjiin taasiseen fedhiifi sagalee guutuu hawaasichaatin magaalaa Hararitti dameesaa banate.

Yaa’icha haasawaan kan banan ittaanaan pireziidantii mootummaa naannoo uumata Hararii obboo Hamzaa Mahammad akka dubbatanitti waldaan misooma Oromiyaa naannoo teenyatti hundaa’un gaaffii yeroo dheeraa ummataa ta’uusaatin walda’ichi akkuma Oromiyaa keessatti fayyadamummaa diinagdee dhugoomsaa jirutti naannoo teenyattis akka milkeessu hirmaannaan ummataa murteessadha ja`aan.

Walda’ichi imala misoomaa irratti tarsimoon ummata sochoosuniifi qaamolee misoomaa wajjiin ta’uudhan naannoo Oromiyaa iddoo hedduutti bishaan dhugaatii, manneen barnotaa, buufata fayyaa fi bu’uuraalee misoomaa hedduu hojjechuudhan gaafii diinagdee ummataa mootummaadhan hin guutamin irratti hojjechaa jira.

Itti aantuun walitti qabaa waldaa M.O.adde Ababach Habeebeettis yaa’ii kanarratti argamuudhan haasawa taasisaniin, WMO imala waggoota 24 darban keessatti taasisen gaafilee misoomaa mootummaan hin dhaqqabne ummataan-ummataaf deebisaa jiraachudha addeessan.

Itti gaafatamaan ijaarsa fi siyaasa Dh.D.U.O federaalaa fi Oromiyaan alaa obbo Getaachoo Baalchaa walda’ichi oromoonni siyaasa amantaa fi waan biraatin osoo walhinqoodin tokko ta’anii si’oominaan misoomarratti akka hirmaatanif waan hojjetuuf, ummanni Oromoo naannoo Harariittis kana milkeessuf gahee olaanaatu irraa eegama ja`aan.
Hirmaattonni yaa’ichaa hundeeffama waldichaa ilaalchisee yaadafi gaafii kaasaniin, waldaan misooma oromiyaa magaala Hararitti hundaa’un gaafi fi fedhiisaanii yeroo dheeraa ta’uu himuudhaan walda’icha hundeessanii irraa fayyadamoo ta’uudhaf deeggarsa barbaachisu hunda kan taasisan ta’uudha dubbatan.

Dhumarrattis hundeeffama WMO magaalaa Harar irratti waligalamun sagalee guutuudhaan filannoo koree hojii raawwachiiftuu adeemsifameen koree qindeessituu jalatti obbo Alamaayyoo Miijanaa walitti qabaa obbo Naasir Ahmad itti aanaa waalitti qabaa fi obbo Usmaa’eel Yusuuf barreessaa ta’uudhaan yommuu filataman koree Odiitii jalattammoo obbo Jamaal Ahmad walitti qabaa aadde Misiraa Abdallaa itti aantuu walitti qabaa ta’uudhan filatamaniitti jiran.

WMO mana barumsaa 665 fi mana barumsa addaa lama ijaaree tajaajila kennaa kan jiru yoo ta’u miseensota miliyoona 6 ol qaba.

NO COMMENTS